การบูรณาการวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /

ผู้แต่ง
วีระศักดิ์ ศรีสังข์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1