บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Monk's Role in conserving the Forest Resource : A Case Study of Phragruphaibul Phaddnanabhirak of Wat Phiradhat Mae Chedi,Tambon Mae Chedi Mai, Amphoe Wiang Pa Pao,Chang Rai Province /

ผู้แต่ง
พระปลัดชูศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต (เขตกัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1