ความเชื่อเรื่องบุญ-บาปในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Belief in Merit and Demerit in Buddhism : A Case Study of the Students of Way Koo Kham Municipality School,Tamboon Way Dit,Amphoe Muang,Changway Chiang Mai /

ผู้แต่ง
พระชาตรี สุขสมฺปนฺโน (มีสุข)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1