แนวโน้มวิกฤตพระสงฆ์ศาสนาทายาทเนื่องด้วยการบวชในสังคมไทยปัจจุบันศึกษาเฉพาะกรณีการบวชระยะสั้นของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดราชบุรี /

ผู้แต่ง
พระมหากิตติพัฒน์ ศรีนาค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1