ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2550) Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology Vol.6 No.1 January-June 2007

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1