สัมฤทธิ์ผลของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านเขวาชี หมู่ 2 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Achievement of Administration and Management of Village Fung : A Case Study of Ban Khwaochee Moo 2, Tambon Sanchart, Chang Han Districtm Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
ชัชชัย อิ่มพูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1