แนวทางพัฒนาการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด = Development Perspectives on Education Loan Fund of Mahamakut Buddhist University,Roi-Et Campus /

ผู้แต่ง
ณัฐญา สุทธิสนธิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1