การปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาของชุมชนบ้านหม้อ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Change on Rice Production of Ban Moh Community,San Pong Sub-District,Mae Rim District Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระธีรพล ธีรปญฺโญ (จำปาเป้า)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1