ศึกษาแนวการสอนเด็กในพุทธศาสนา = Approaches for Children in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมนัส ตปสีโล (ดลราษี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1