การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความฝันในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Dreams in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาลำพันธ์ ฐิตรตโน (อุดมรัตน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1