ปัจจัยที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดจองคำ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Factors Directing to Effectiveness of the Buddhist Scripture Studies in Pali : A Case Study of Way chongKham,Ban Huat Sub-District,Ngao District, Lampang Province

ผู้แต่ง
พระมหาชลอ ชยสิทฺโธ (กาไชยา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1