การแก้ปัญหายาเสพติดตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ = Solving the Drug-Problems According to Ovadapatimikkha /

ผู้แต่ง
แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1