ศึกษาเปรียบเทียบหลักสันโดษกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง = Contentment and Sufficiency Economy : a Comparative Study /

ผู้แต่ง
อุบลรัตน์ ขุนทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1