ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = The People's Satisfaction Towards the Garbage Collection of Na-An Tambol Administrative Organization : A Case Study of Na-An Sub-District,Muang Loei District,Loei Province

ผู้แต่ง
ประพันธ์ ชูพิพัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1