ความพึงพอใจของพระสังฆาธิการที่มีต่อจริยธรรมของนักการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Satisfaction of Ecclesiastical Officials Towards Morality of Politicians : A Case Study of Nakhonsithammarat /

ผู้แต่ง
นัด จันทร์ช่วง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1