ความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and Understanding in the Democratic System : A Case Study of Students in Dhammarajsuksa School Muang Chiang Mai District Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระมหาสมชัย ธีรปญฺโญ (ไกษร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1