วารสารอินโดจีนศึกษา ฉบับวิกฤตการณ์ไฟใต้ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1