ศึกษาการนำหลักสาราณียธรรมไปใช้ในหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านนานอก ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of States of conciliation to the Community : A Case Study of Ban Nanork Community,Tambok Karaket,Chiangyai District,Nakhonsithammarat /

ผู้แต่ง
อ่ำ ทองนอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 อ679ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 119 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.