การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท = The Indrs's roles in Theravada Buddhism : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระประสิทธิ์ ติกฺขปญฺโญ (วิเศษเนตร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31221 ป412ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 130 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.