การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท = The Indrs's roles in Theravada Buddhism : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระประสิทธิ์ ติกฺขปญฺโญ (วิเศษเนตร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1