การศึกษาความเชื่อของชาวไทยพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระภูมิเจ้าที่ = The Study of Belief of Buddhist Thai : A Case Study of Guardian Spirits /

ผู้แต่ง
พระมหาสมควร อาทิจฺโจ (นครังสุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1