ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า = A Strategy of Buddha's Propagation /

ผู้แต่ง
พระพรชัย คนฺธสาโร (แก้ววิเชียร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1