การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องมุทิตาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of The Sympathetic Joy in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสมยงค์ คุณมงฺคโล (มุขไชยา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1