การศึกษาเปรียบเทียบญานวิทยาสำนักประจักษนิยมและเหตุผลนิยมกับญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเถรวาท = A Comparatives Study of Epistemology of Empiricism and Resonalism and Epistemology of Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท (ธีรเกียรติสกุล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1