เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.305 พ349จ 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โฟรพริ้นติ้ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
86 หน้า