ศึกษาบทบาทการพัฒนาสังคมของพระราชนิโรธรังสี (เทสก์ เทสรํสี) = A Study of the Social Development Role of Phrarajnirothrangsi (Desaka Desarangsa) /

ผู้แต่ง
พระสมนึก จรโณ (ทับโพธิ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1