ศึกษาการให้ทานของชาวพุทธในจังหวัดเลย = A Study of the Donation of Buddhist in Loei Province /

ผู้แต่ง
พระลือชัย อินฺทยโส (นราทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1