ศึกษาการให้ทานของชาวพุทธในจังหวัดเลย = A Study of the Donation of Buddhist in Loei Province /

ผู้แต่ง
พระลือชัย อินฺทยโส (นราทอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3134 ล517ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 102 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.