อิทธิพลของพุทธปรัชญาที่มีต่อสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีวรรณกรรมในยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง = The Influences of Buddhist Philosophy on Thai Society : A Case Study of Literatures in Midratanakosin Period

ผู้แต่ง
พระภาสวิชญ์ สุธีโร (มิกทา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ภ496อ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 159 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.