ศึกษากระบวนการการจัดการขยะเทศบาลนครเชียงใหม่ = A Study of Garbage Management Process of Chiang Mai Municipality /

ผู้แต่ง
อนุวัตร ยศประสิทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1