ศึกษาความเชื่อเรื่องการผิดผีของชาวกะเหรี่ยงในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Study of Belief in Spirit Violation in Modern Karen Society : A Case Study of Ban Houi Som Poy,Tambon Doi Kaew,Amphoe Chomtong,Changway Chiang Mai /

ผู้แต่ง
ทศพร ถาอ้าย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1