ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1815-ปัจจุบัน เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง) /

ผู้แต่ง
สุปราณี มุขวิชิต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2