ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสัมพันธ์ต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Facotrs Relating to the Strength of Tambon Administration Organization : A Case Study of Chaturapakphiman District,Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
กิตติยา สุวรรณศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1