บทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนในตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of Buddhist Monks in the Youth Ethical Socialization in Tambok SridongYen,Amphur Chaiprakarn,Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระมหาสิงห์ชัย ธมฺมชโย (เขียวสุข)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1