สัมฤทธิผลของโครงการพุทธธรรมนำเยาวชนของโรงเรียนวัดกระจับพินิจสังกัดกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2546 : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Achievment of the Buddha-Dhamma Project for Youths of Way Drachabpinit Primary School Under Bangkok Metropolitan Administration i Academic Year 2546(2003) : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระมหาสามารถ ฐานิสฺสโร (อาจคงหาญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1