ศึกษาวิเคราะห์ทัศนะเรื่องอาหารในพระพุทธศาสนา = Analytical Study of Nutrients in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระอุทัย มหาปุญฺโญ (ภิญโญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1