การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความตายในพระอภิธรรมปิฎก = An Analytical Study of the Concept of Death in the Abhidhamma Pitaka /

ผู้แต่ง
ชูศรี บูรณ์ทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1