การศึกษาเรื่องวิริยะในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study of Viriya in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสมหมาย ถาวรธมฺโม (บุตรบุราณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1