ความตระหนักในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่เข้าค่ายคุณธรรม = Awareness of Buddhist Teachings of Students Attending the Moral Training Camp /

ผู้แต่ง
พระสัญชัย ญาณวีโร (ทิพย์โอสถ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1