การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการบูชาในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีการบูชาตามคติความเชื่อของล้านนา = An Analytical Study of Worship in Theravada Buddhism : A Case Study of Worship According to the Lanna's Belief /

ผู้แต่ง
พระมหาสมบูรณ์ ญาณเมธี (ศรีภิญโย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1