ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับแบบการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา /

ผู้แต่ง
พระมหาสุรศักดิ์ แกว่นกสิกรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1