แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ = Non-Commissioned Policemen's Motivation in their Duty Performance:A Case Study of Nong Kung Sri District Pokice Station,Kalasin Province /

ผู้แต่ง
บรรลุ ทะชาดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1