การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2549 = An Application of Gharavasa-Dhamma of Lay-Students to Access the library Service : A Case Study of Mahamakut Buddhist University Sirindhorn Campus, Academic Year 2006 /

ผู้แต่ง
วิญญู กินะเสน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1