การประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2549 = An Application of Gharavasa-Dhamma of Lay-Students to Access the library Service : A Case Study of Mahamakut Buddhist University Sirindhorn Campus, Academic Year 2006 /

ผู้แต่ง
วิญญู กินะเสน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ว569ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 151 หน้า ; 30 ซม.