การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกำหนดคุณค่าชีวิตมนุษย์ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Determination of Values of Human Life Following Approaches of Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระปลัดชัยมงคล กลฺยาโณ (ตาลอำไพ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ช411ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.