การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องจุดหมายสูงสุดและมาตรฐานการตัดสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Summum Bomum and Moral Judgement Criteria in Theravada Buddhist Philosophy

ผู้แต่ง
พระมหาคำสอน เตชวโร (วงษ์เส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1