บทบาทและความสำคัญของสติในคำสอนของพระพุทธศาสนา = The Role and significance of Sati(Mindfulness) in buddhist Teachings /

ผู้แต่ง
พระวันดี สุวฑฺฒโน (จันโท)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1