บทบาทของผู้นำสตรีในการพัฒนาท้องถิ่นตามทัศนคติของประชาชนในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = The People's Opinion Towards the Role of Woman Leaders in Local Development in Cha-uad District,Nakhonsithammara Province /

ผู้แต่ง
ประจวบ สุดจันทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1