ประเพณีบุญบั้งไฟในมิติทางรัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด = The Rocket Festival on Political Science Dimension : A Case Study of Phanomprai District Roe-Et Province /

ผู้แต่ง
พิทักษ์ชัย จันทบาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1