บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = The Roles of Kamnan and Village Headmen Regarding Decentralization : A Case Study of Thawatburi District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
ถนอมชัย เวียงสิมา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1