การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = The People Participation in Tambon Administration Organizatin's Administration : A Case Study of Na-An Sub-District,Muang Loei District,Loei Province

ผู้แต่ง
ธภัทภร จำรูญศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1