ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการสำนักทะเบียน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = The Factors Effecting People's Satisfaction Towards the Registration Office : A Case Study of Muang Loei District,Loei Province /

ผู้แต่ง
วิลาวัณย์ อินทรักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 651 ว719ป 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 103 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.