การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระอานนท์ในฐานะพระอุปัฎฐาก = An Analytical Study of Ananda's Roles as the Buddha's Attendant /

ผู้แต่ง
พระบุญรอด ปุสฺสวโร (สิงห์สุ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1